Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Svinná - Trenčiansky kraj

Oficiálna stránka obce

Oznamy

Literárny úspech

Celoslovenská literárna súťaž má víťaza zo Svinnej.

Dávame do pozornosti: http://zilina.sme.sk/c/7429944/duhovu-lampu-z-krajiny-zazracno-ziskal-jozef-palenik-zo-svinnej.html

Voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.

Hlasuje sa od 7.oo hod. do 20.oo hod.

Volebné obvody

Obecné zastupiteľstvo v Svinnej podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 25.6.2014 č. 147a/14 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Svinnej bude mať 9 poslancov. Obec Svinná bude mať l volebný obvod a 1 volebný okrsok vo vestibule Kultúrneho dom.

Informácia pre voliča

Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. Po preukázaní totožnosti a po zázname v zozname voličov dostane volič vo volebnej miestnosti od okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce a dva hlasovacie lístky. Hlasovací lístok pre voľby starostu obce  a hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva.

Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, t.j. na odovzdanie hlasu vybraným kandidátom – zakrúžkovaním ich poradového čísla.

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce zakrúžkuje volič poradové číslo len jedného kandidáta.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zakrúžkuje volič poradové čísla jednotlivých kandidátov, avšak najviac u toľkých kandidátov, aký počet poslancov má byť vo volebnom obvode zvolený (údaj je uvedený na hlasovacom lístku).

V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce.

Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní.

Volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú komisiu (v ktorej zozname voličov je zapísaný) o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou. Volič hlasuje tak, aby sa dodržala tajnosť hlasovania.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, nie však člena okrskovej volebnej komisie, aby za neho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie je pani Alica Masárová

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce vo Svinnej 15. novembra 2014

VYHLÁSENIE  KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva vo Svinnej 15. novembra 2014

Abecedný zoznam kandidátov voľby.pdf voľby.pdf (69.7 kB)

Zber plastov po obci

KALENDÁR  ZBERU PLASTOV  - 2014

Kalendárny týždeň:

Marec: 10. týždeň  
Apríl: 16. týždeň
Máj: 22. týždeň
Júl: 28. týždeň
August: 34. týždeň
Október: 40. týždeň
November: 46. týždeň
December: 50. týždeň

                                                                

Plastové vrchnáky pre MICHALA - Pomôžme!

Obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc pri zbere plastových vrchnákov. Manžel - Michal je už 4 roky v bdelej kóme. V deň jeho 31. narodením ho zasiahol el. prúd, pri napúšťaní bazéna pre nášho malého syna.

Michalova neustála liečba je spojená s vysokými fin a nčnými nákladmi. Preto sme sa rozhodli aj takouto fo rmou získať nejaké fin a n čn é prostriedky. Vyzbierané vrchnáky sa odovzdajú vo firme na zber plastov a získané peniaze chceme použiť na liečebnú terapiu v rehabilitačnom zariadení ADELI v Piešťanoch. Veríme, že mu to pomôže a ul'ahčí jeho d'alší život.

Preto Vás prosíme:
- zbierajte vrchnáky z plast. fliaš,
džúsov, jogurtov na pitie, mlieka, ale
aj z čistiacich prostriedkov, aviváži
a pod.
- pre nás je to dôležité
- V á s to nič nestojí

Nazbierané vrchnáky mi môžete doniesť osobne alebo si ich môžem
kdekoľvek vyzdvihnúť. (zberné miesto je aj vestibul OCU)
Kontakt: Jana Mináriková, Svinná 606, okr. Trenčín, t.č. 0908 518 200.
ĎAKUJEME ZA VAŠU POMOC

Michalova manželka a deti

Aktuálne príspevky

Celoslovenskú literárnu súťaž vyhral náš spoluobčan.

Dúhovú lampu z krajiny Zázračno získal Jozef Páleník zo Svinnej.


Pálenie Jánskych ohňov

Oživená tradícia vo Svinnej.


Tenisový turnaj

Amatérsky tenisový turnaj na multifunkčnom športovom areále vo Svinnej.


Nová podstránka - HOKEJ

Hokejisti zo Svinnej a ich krásny úspech.


Volejbalové úspechy

Volejbalisti obhájili prvé miesto v Uh. Brode.


Tenisový turnaj

Amatérsky tenisový turnaj vo štvorhrách, ktorý sa konal na multifunkčnom areáli vo Svinnej má víťazov.


Volejbalisti

Volejbalisti Svinnej žnú úspechy nielen doma, ale aj v susedných Čechách.


Podujatia 2013

Plán komisie pre kultúru, šport a školstvo na rok 2013

 

 

Pre staršie články a fotogalérie kliknite na >


 

webygroup

Monografia Obce

 Záujemcovia o knihu, vydanú pri príležitosti 570. výročia prvej písomnej zmienky o obci Svinná, od Ing. Jozefa Páleníka: "Potulky stáročiami obce Svinná",  si ju môžu zakúpiť na OcÚ v kancelárii č. 20. Cena publikácie je 10 Eur. Monografia má 490 strán textu a 16 strán príloh fotografií.

 

Prečítajte si úryvok!

 

 Zároveň je na OcÚ možnosť zakúpiť si aj DVD zo sobotnej - oficiálnej časti osláv obce, cena je 10 Eur.

Hodnotenie


3032596

Úvodná stránka