Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Svinná - Trenčiansky kraj

Oficiálna stránka obce

Oznamy

1. Farský ples

Dane 2015

Obecný úrad vo Svinnej ako správca miestnych daní upozorňuje na zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby k 31.12.2014

 

Výberové konanie

O B E C  S V I N N Á

 

vyhlasuje výberové konanie na funkciu

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE SVINNÁ

V súlade s § 18a ods. 2 a ods. 8 písm.c/ zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva  v obci Svinná

 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Svinná zašle alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami do 16.3.2015 na Obecnom úrade Svinná,

913 24  Svinná 141, v uzavretej obálke označenej

„ VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“

 

Výberové konanie sa uskutoční 30. marca 2015

Požiadavky:

  • ukončené úplné stredné vzdelanie ekonomického smeru
  • súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve
  • úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  • profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • znalosť základných noriem samosprávy

 

Všeobecné podmienky:

  • hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 2 x ročne predkladá správu o svojej činnosti
  • pracovný pomer hlavného kontrolóra je na kratší pracovný čas s úväzkom 4 hod./týždenne
  • funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitného zákona
  • vykonáva kontrolu úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a rozhodnutí orgánov obce

 

    Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky a nepredložia požadované doklady.

 

Vo Svinnej  2.2.2015

                                                           

                                                             Ing. Anna Sýkorová

                                                                starostka obce

Aktuálne príspevky

TJ Štart Svinná

Aktualizácia výsledkov po jesennej časti sezóny 2014/2015.


Celoslovenskú literárnu súťaž vyhral náš spoluobčan.

Dúhovú lampu z krajiny Zázračno získal Jozef Páleník zo Svinnej.


Pálenie Jánskych ohňov

Oživená tradícia vo Svinnej.


Tenisový turnaj

Amatérsky tenisový turnaj na multifunkčnom športovom areále vo Svinnej.


Nová podstránka - HOKEJ

Hokejisti zo Svinnej a ich krásny úspech.


Volejbalové úspechy

Volejbalisti obhájili prvé miesto v Uh. Brode.


Tenisový turnaj

Amatérsky tenisový turnaj vo štvorhrách, ktorý sa konal na multifunkčnom areáli vo Svinnej má víťazov.


Volejbalisti

Volejbalisti Svinnej žnú úspechy nielen doma, ale aj v susedných Čechách.


 

 

 

 

Pre staršie články a fotogalérie kliknite na >


 

webygroup

Monografia Obce

 Záujemcovia o knihu, vydanú pri príležitosti 570. výročia prvej písomnej zmienky o obci Svinná, od Ing. Jozefa Páleníka: "Potulky stáročiami obce Svinná",  si ju môžu zakúpiť na OcÚ v kancelárii č. 20. Cena publikácie je 10 Eur. Monografia má 490 strán textu a 16 strán príloh fotografií.

 

Prečítajte si úryvok!

 

 Zároveň je na OcÚ možnosť zakúpiť si aj DVD zo sobotnej - oficiálnej časti osláv obce, cena je 10 Eur.

Hodnotenie


3358498

Úvodná stránka