Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

2019

Vážení občania,
dovoľujeme si Vás informovať o dôležitých legislatívnych zmenách (vyhlásené v Zbierke zákonov SR dňa 28.11.2018), ktoré prinášajú:

 • Zákon č.  329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde
 • Nariadenie Vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov 

 

Legislatívne zmeny, ktoré prináša zákon:

 • Zmeny v poplatkoch sa týkajú vymedzenia poplatkovej povinnosti, stanovenia výpočtu poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov a na odkalisko, ako aj ustanovenia Environmentálneho fondu ako subjektu, ktorému prevádzkovatelia skládok odpadov a prevádzkovatelia odkalísk budú odvádzať príjmy z poplatkov. Novou právnou úpravou sa zároveň nastavuje mechanizmus prerozdelenia týchto príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo na odkalisko.
   
 • Podstatnou zmenou je, že poplatok za skládkovanie pre obce sa má od roku 2019 do roku 2023 postupne zvyšovať, pričom sa má po novom pri výške poplatkov zobrať do úvahy aj miera vytriedenia odpadu v obci. Kým aktuálne sa za skládkovanie platí fixná suma za tonu odpadu, po novom obec, ktorá menej separuje, bude mať poplatok podstatne vyšší a zároveň sa postupne tento poplatok bude zvyšovať. Obce, ktoré vytriedia väčšie percento odpadu, majú platiť nižší poplatok, ako tie, ktoré menej dôsledne triedia.
   
 • Zmena nastáva v odvode časti poplatku do Environmentálneho fondu, ktorý bude mať právo kontrolovať spolu s orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva správnosť výšky odvádzaných poplatkov. Rozdelenie poplatkov medzi Environmentálny fond a obce je jednou z kľúčových zmien novej právnej úpravy, ktorej cieľom je vytvorenie nového finančného zdroja na financovanie investičných projektov obcí v oblasti odpadového hospodárstva.
   
 • Čím lepšie obec triedi, tým nižšiu sadzbu poplatku získava a platí nižší poplatok za skládkovanie.  Zároveň, iba obce, ktoré v triedení komunálneho odpadu dosahujú stanovenú úroveň vytriedenia (2019 – 30 %, 2020 – 33 % a 2021 a nasledujúce roky – 35 %) a spĺňajú ďalšie požiadavky uvedené v zákone (na území obce sa nenachádza skládka/odkalisko, obci nebola v uplynulých 3 rokoch uložená sankcia, obec doručí žiadosť o poskytnutie príspevku do 30.6. príslušného roka) majú nárok na príspevok z výnosu poplatku. Úroveň vytriedenia je uvedená v nariadení. Príspevok môže obec použiť len na účely odpadového hospodárstva, ak však obec dosiahla v predchádzajúcom roku úroveň vytriedenia aspoň 60 %, môže príspevok použiť na zlepšenie životného prostredia.
   

Položka

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%]

Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1

2019

2020

2021
a nasl. roky

1

x < 10

17

26

33

2

10 < x <= 20

12

24

30

3

20 < x <= 30

10

22

27

4

30 < x <= 40

8

13

22

5

40 < x <= 50

7

12

18

6

50 < x <= 60

7

11

15

7

x > 60

7

8

11


 

 

 • POZOR POVINNOSŤ OBCE: Obec je povinná zverejňovať úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok do 28.2. na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli.
   
 • Zákon zavádza jasné lehoty na vypočítanie poplatku prevádzkovateľom skládky, zaplatenie poplatku pôvodcom odpadu a odvedenie poplatku Environmentálnemu fondu.
   
 • Zákon ukladá prísne sankcie za nezaplatenie/neodvedenie poplatku za uloženie odpadov – úrok z omeškania vo výške 0,2 % denne zo sumy nezaplateného poplatku/neodvedeného poplatku za uloženie odpadov, čo by malo viesť k disciplíne v platení poplatku. 
   

Legislatívne zmeny, ktoré prináša nariadenie:

Nariadenie upravuje najmä:

 • sadzby za uloženie komunálnych odpadov a priemyselných odpadov na skládku,
 • sadzby za uloženie odpadov na odkalisko,
 • sadzby pre výpočet výšky príjmov z poplatkov za uloženie odpadov pre obec, na ktorej území sa nachádza skládka/odkalisko
 • úroveň vytriedenia komunálneho odpadu pre príslušný rok
 • obsahové náležitosti žiadosti o poskytnutie príspevku, ktorú obec zasiela Environmentálnemu fondu   
   

Zákon a nariadenie nadobúdajú účinnosť 1.1.2019.  

Majte na pamäti nasledovné pravidlá a informujte o nich všetkých :

 • Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
 • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
 • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale:  
 • Riaďte sa pravidlami triedenia vašej obce. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
 • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

 

 

 

 

VÝPOČET VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV

V zmysle prílohy č. 2 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.Z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmení neskorších predpisov

 

ÚVKO =((m zložka 1 + m zložka2 + m zložka n)/mKO) * 100%

 

Čitateľ vzorca „ m zložka až m zložka n „

Zložka

Kód odpadu

Názov odpadu

Hmotnosť odpadu v kg

m zložka 1

200101

Papier

14 242

m zložka 2

200102

Sklo

34 095

m zložka 3

200103

Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky

2 079

m zložka 4

200121

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

360

m zložka 5

200123

Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

1 540

m zložka 6

200125

Jedlé oleje a tuky

202

m zložka 7

200126

Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

275

m zložka 8

200135

Vyr. el. a elektron. zar. Iné ako uved. 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti

1 520

m zložka 9

200136

Vyr. el. a elektron. zar. Iné ako uved. 20 01 21,  20 01 23 a 20 01 35 obsahujúce nebezpečné časti

2 380

m zložka 10

200139

Plasty

25 487

m zložka 11

200140

Kovy

251 551

 

 

Spolu m zložka 1 až m zložka 11

333 731

 

Kód odpadu

Názov odpadu

Hmotnosť odpadu v kg

200101

Papier a lepenka

14 242

200102

Sklo

34 095

200103

Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky

2 079

200105

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob

1 230

200121

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

360

200123

Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

1 540

200125

Jedlé oleje a tuky

202

200126

Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

275

200127

Farby, tlačiar. Farby, lepidlá, živice, obsahujúce nebezp. látky

1 800

200135

Vyr. el. a elektron. zar. Iné ako uved. 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti

1 520

200136

Vyr. el. a elektron. zar. Iné ako uved. 20 01 21,  20 01 23 a 20 01 35 obsahujúce nebezpečné časti

2 380

200139

Plasty

25 487

200140

Kovy

251 551

200301

Zmesový komunálny odpad

282 150

200307

Objemný odpad

35 090

 

Spolu m zložka 1 až m zložka 11

654 001

Úroveň vytriedenia odpadov v Obci Svinná v roku 2018 = 333 731/654 001 * 100%

ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV za rok 2018  je 51,03 %

 

ORGANIZÁCIA ZBERU ODPADOV V OBCI SVINNÁ

 

Komunálny odpad vyprodukovaný v obci je raz za dva týždne odoberaný a zneškodňovaný zmluvným partnerom Borina EKOS Livinské Opatovce s.r.o.. Odpad sa vyváža na skládku v Livinských Opatovciach.

Druh odpadu

Miesto zberu

Forma zberu

Frekvencia zberu

Zabezpečovateľ

zmesové komunálne odpady

rodinné domy

kontajner 120 l

a 1100 l

Každý druhý týždeň v  pondelky

Borina Ekos, s.r.o. Livinské Opatovce

Objemný odpad

Sklad odpadu –dvor KD

kontajner

Dvakrát do roka

Na základe vyhlásenia rozhlasom

Borina Ekos, s.r.o. Livinské Opatovce

Stavebný odpad

Sklad odpadu –dvor KD

kontajner

Dvakrát do roka

Na základe vyhlásenia rozhlasom

Borina Ekos, s.r.o. Livinské Opatovce,

KB-TN, s.r.o. Trenčín

papier a lepenka

terénny zber

terénny zber

Štyrikrát za rok

Na základe vyhlásenia rozhlasom a plagátov

P&P import,sro Trenčín

papier a lepenka

Zberné hniezda

Kontajner 1100 l

nepretržite

Borina Ekos, s.r.o. Livinské Opatovce

papier a lepenka

Zberný dvor ČDRC sro Svinná

kontajner

nepretržite

ČDRC sro Svinná

plasty - PET fľaše

rodinné domy

vrecový zber

1 x za mesiac

V pondelky

na základe vyhlásenia rozhlasom a harmonogramu

Borina Ekos, s.r.o. Livinské Opatovce

Plasty

Zberné hniezda

Kontajner 1100 l

nepretržite

Borina Ekos, s.r.o. Livinské Opatovce

sklo

zberné hniezda

kontajner 1100 l

nepretržite

Borina Ekos, s.r.o. Livinské Opatovce

sklo

Zberný dvor ČDRC sro Svinná

kontajner

počas otváracích hodín

ČDRC sro Svinná

kovy

Zberný dvor ČDRC sro Svinná

kontajner

počas otváracích hodín

ČDRC sro Svinná

kovové obaly

zberné miesta

Kontajner 1100 l

nepretržite

Borina Ekos, s.r.o. Livinské Opatovce

VKM

Zberné hniezda

Kontajner 1100 l

nepretržite

Borina Ekos, s.r.o. Livinské Opatovce

opotrebované pneumatiky

Obec nezberá

Obec nezberá

Obec nezberá

Odovzdať pri kúpe u predajcov pneumatík a v pneuservisoch

biologicky rozložiteľný odpad

rodinné domy

Domáce kompostoviská

 

Vlastník nehnuteľnosti

elektroodpad

Sklad odpadu- dvor za KD

zberové auto

2 x rok

Belukra Plus,sro prevádzka Svinná

Elektroodpad

Firma Belukra

kontajner

nepretržite

Belukra Plus,sro prevádzka Svinná

tonery

Vestibul KD

kontajner

počas úradných hodín OcÚ

Cart4Future

elektroodpad, batérie a akumulátory

Vestibul KD

E-box

počas úradných hodín OcÚ

Asekol

nebezpečné odpady

Sklad odpadu-

dvor za KD

zberové auto

2 x rok

Borina Ekos Livinské Opatovce

Šatstvo, textil

zberné miesto

kontajner

nepretržite

Textileco

Lieky

Lekáreň Inovec

Kontajner

Počas otváracích hodín

 

jedlé oleje a tuky

Vestibul KD

120 l nádoba

počas úradných hodín OcÚ

Ladisco sro, Považany

 

 


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka