Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Správa výchovno vzdelávacej činnosti

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ZA ŠKOLSKÝ ROK 2006 / 2007

a.) Základné identifikačné údaje o materskej škole:
     Názov školy:            Materská škola vo Svinnej
     Adresa:                     913 24   Svinná 131
    
     Zriaďovateľ školy:  Obec Svinná – IČO 312  011
     Sídlo:                        9l3 24 Svinná 141
 
     Riaditeľka MŠ:        Kováčová Eleonóra
 
     Rada školy:              vznikla  v roku 2004, výbor tvorí 5 členov
                          predsedníčka rady školy - Hanzlíková Daniela  
                          podieľa sa na dlhodobej koncepcii MŠ, je oboznamovaná s
                          priebehom a výsledkami výchovno-vzdelávacieho procesu, s hos-
                          podárením a finančnými prostriedkami.
 
     Rada rod. združenia:predseda -  Mikulíková Zuzana   
                           každoročne býva doplnená o nových členov a je funkčná.
 
b.) Počet  detí v predškolskom zariadení v školskom roku 2006 / 07:
 
    1. trieda:  20 detí vo veku od 2 do 4 rokov
    2. trieda:  23 detí vo veku od 4 do 7 rokov
 
Naša práca sa niesla v znamení „Škola hrou“, čomu sme prispôsobili mesačné plánovanie prepracované  do štyroch ročných období. Každé obdobie bolo obohatené prvkami  miestneho regiónu, aktivitami poriadanými klubmi TV, JV, MP, VV, HV, Env.V, aktivitami z blízkeho okolia a ZŠ.
 
 
c.) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka základnej školy
 
Zaškolených a pripravených na školu bolo 10 detí, ( všetky deti z obce), odklad povinnej školskej dochádzky malo jedno dieťa na odporúčanie PPP v Trenčíne i žiadosť rodičov.
Zvýšenú pozornosť sme venovali deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou podľa vopred vypracovaného programu.
 
d.) Údaje o prijatých deťoch  v školskom roku 2007/2008
 
pre školský rok 2007/2008 je do MŠ zapísaných 46 detí (evidovaných žiadostí bolo 51, kapacita terajších priestorov MŠ je 42 detí):
 
1.      trieda: 21 detí vo veku od 3 do 4 rokov
2.      trieda: 25 detí vo veku od 4 do 6 rokov
 
 
 
g.) Počet zamestnancov: 4 pedagogickí zamestnanci
      Kováčová Eleonóra –   riaditeľka MŠ, SPgŠ Modra, kvalifikovaná učiteľka MŠ
      Hanzlíková Daniela –   dvojročné nadstvavbové štúdium  PaSA Bratislava,
                                           kvalifikovaná učiteľka MŠ
      Mgr.Sýkorová Alena-  dvojročné nadstavbové štúdium  PaSA Levice, magisterské
                                           štúdium - učiteľstvo 1. stupňa a predškolská pedagogika
                                           kvalifikovaná učiteľka MŠ
      Žáková Lenka-             PaKA Modra, kvalifikovaná učiteľka MŠ
 
   Počet prevádzkových zamestnancov: 1
 
   Brachtýrová Anna – školníčka MŠ
 
h.) Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov:
 
 Riaditeľka MŠ Kováčová Eleonóra absolvovala :
-          vzdelávanie pre vedúcich pedagogických pracovníkov v oblasti predškolskej výchovy
-          priebežné vzdelávanie: “Výchova detí predškolského veku k prosocionálnosti“
-          kurz práce s PC
-          školenie: „Používanie učebných pomôcok Lego Dacta, učebne ML 5“
 
Učiteľka MŠ Hanzlíková Daniela :
-          t. č. začala študovať na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity – 3 ročné bakalárske štúdium
-          absolvuje priebežné vzdelávanie: „Pedagogická diagnostika a tvorba individuálnych
      plánov, ktoré organizuje Metodicko - pedagogické centrum Trenčíne                                                                                                  
 
Učiteľka MŠ Žáková Lenka získala:
-          osvedčenie:  Využívanie programu  „Krok za krokom“
-          t. č. študuje na  Univerzite J. A. Komenského v Prahe – 5 ročné štúdium
 
i.)Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti:
 
-          podieľame sa na plnení úloh školy podporujúcej zdravie ( ovocné a zeleninové dni, správne stravovacie návyky, dodržiavanie pitného režimu, primerané obliekanie a a pravidelný pobyt na čerstvom vzduchu, odbúravanie závislosti na cukríkoch,...
-          plnenie úloh projektu „Adamko hravo – zdravo“
-          mikulášske a vianočné besiedky pre deti a rodičov
-          fašiangové tradície – karneval
-          spolupráca s miestnou knižnicou – návšteva predškolákov, práca s leporelom 
-          vystúpenie v obci pri príležitosti Dňa matiek
-          prezentácia detí v rámci obvodu ( 9 materských škôl): zúčastnili sme sa „ Detského slávika v Bobote,  športovej  olympiády  v  Dubodiele, výtvarné práce prezentovali okolité obce na veľkonočnej výstave vo Svinnej, podnetné bolo tiež literárne pásmo v spolupráci s miestnou knižnicou venované spisovateľke Ľudmile Podjavorinskej  „Išli svrčky poza bučky“ spojené s výtvarným prejavom detí v  Trenč.  Stankovciach .Spoločnými aktivitami podporujeme detské priateľstvá a prvé dotyky s okolitým svetom.
-          výstavky prác detí i učiteliek MŠ v MŠ i v obci  (jarná a jesenná výstava)
-          z príležitosti Dňa detí uskutočnenie „Týždňa detských radostí ( športový deň, výlet na Patrovec, kreslenie na chodníku, súťaže, divadielka, ktoré zahrali učiteľky deťom  - Červená čiapočka, Pampúšik,..)
-          vystúpenie detí pri príležitosti ukončenia školského roka, rozlúčka s predškolákmi za účasti rodičov
-          vystúpenia detí na uvítaní detí do života v obci – „Hajušky – belušky“
-          v rámci spolupráce so ZŠ vzájomné návštevy a otvorené hodiny, veľkým prínosom sú tiež vzájomné pohovory  uč. MŠ a ZŠ v oblasti prípravy detí na vstup do 1. ročníka ZŠ a zápis detí do ZŠ za prítomnosti rodičov a uč. MŠ
-          vyučovanie anglického jazyka zábavnou formou – angličtina pre predškolákov
-          rôzne formy spolupráce s rodičmi  - rozhovory pri príchode a odchode detí z MŠ, kedy sú rodičia ústne oboznámení s aktivitami, úspechmi i neúspechmi dieťaťa, ďalej sú to oznamy pre rodičov, nástenky, spoločné schôdzky, oslavy a  besiedky a iné spoločenské podujatia
-           
 
 
l.) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
 
-          priestorové  podmienky školy sú na dobrej úrovni, 1. trieda je dobre osvetlená, ale nie je slnečná, rekonštrukciou tejto triedy v letnom období sa zväčšila hracia plocha pre deti.  Priestory 2. triedy sú primerane priestranné, slnečné, dobre osvetlené
-          školský dvor je priestranný, vybavený zväčša zastaraným záhradným náradím, kosenie trávnika v areáli MŠ je zabezpečený v spolupráci s Obecným úradom, takisto i údržba školskej záhrady – oprava preliezok, lavičiek,...
-          učiteľky MŠ previedli v letných mesiacoch nátery záhradného náradia
-          materiálno-technické vybavenie učebných pomôcok a hračiek je na dobrej úrovni, postupne doplňované novými pomôckami a hračkami
-          nábytok je primeraný, postupne sa dokupujú a vymieňajú nové stoličky, lehátka, koberce ( v tomto školskom roku sme zakúpili 25 stoličiek, 25 lehátok, vymenili sme koberce v 2. triede).
-           
 
m.) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti
 
     -    finančne školu zabezpečuje Obec Svinná
-          rodičia detí, alebo osoby, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť mesačne hradia príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy vo výške 200,- Sk na dieťa
-          vzdelávacie poukazy nemáme
-          v roku 2005 bolo založené občianske združenie – Rodičovské združenie pri Materskej škole Svinná s vypracovanými stanovami a vlastným účtovníctvom. Na účet občianskeho združenia sú odvádzané príspevky rodičov a priateľov školy – 2 % dane fyzických a právnických osôb
-          rodičia detí prispievajú dobrovoľnými príspevkami na nákup hračiek a drobného výtvarného a pracovného materiálu
 
n.) Cieľ koncepčného rozvoja materskej školy
 
Školský rok 2006/2007 bol zameraný na:
 
-          realizovať úlohy školy podporujúcej zdravie
-          ďalšia obnova priestorových a materiálno-technických podmienok školy
-          rozvíjanie projektov v oblasti zdravej výživy, environmentálna výchova
-          rozvíjanie spolupráce s rodičmi
-          kvalitná krúžková činnosť na MŠ
 
o.) Dosahované výsledky, návrhy opatrení:
 
Na základe dlhodobej spolupráce s pedagogickými zamestnancami ZŠ Svinná môžeme konštatovať, že MŠ dosahuje veľmi dobré výsledky v príprave 5 – 6 ročných detí na vstup do ZŠ.
Dobré výsledky dosiahla škola aj :
-          v celkovej úrovni rozvoja osobnosti detí, dobrá zaškolenosť 5-6 ročných detí a detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou (100%)
-          v podmienkach výchovy a vzdelávania
-          v rozvoji estetických potrieb detí
-          v krúžkovej činnosti a jej výsledkoch – vyučovanie anglického jazyka
-          v spolupráci s rodičmi
-          v dobrej prezentácii na verejnosti (programy, výstavy)
 
Naďalej je potrebné pokračovať v činnostiach a aktivitách, ktoré pomáhajú v rozvoji výchovy a vzdelávania detí:
-          pokračovať v budovaní školskej záhrady novým záhradným náradím – vypracovať projekt prostredníctvom ktorého získame finančné prostriedky
-          v spolupráci s obecným úradom a rodičmi vylepšiť interiér MŠ a materiálne podmienky ( zakúpenie stoličiek a stolov do 1. triedy, tiež posteľného prádla)
-          rozšíriť krúžkovú činnosť o krúžok Lego . dacta
-          zlepšiť spoluprácu so ZŠ v oblasti športu využitím telocvične a ihriska ZŠ
-          v priebehu roka vypracovať a plniť projekty ( Týždeň zdravia, Týždeň detských             
radostí,  Deň environmentálnych hier, športová olympiáda,...)
-          využiť ponúkané grantové programy, v rámci ktorých môžeme zvýšiť kvalitu života 
v  materskej škole a podporiť výchovu a vzdelávanie detí
-          ďalšie vzdelávanie učiteliek zamerať na problematiku pedagogickej diagnostiky
-          zručnosti učiteliek rozvíjať v oblasti tvorby  a realizácie projektov s cieľom získavať  cez ponúkané grantové programy finančné prostriedky v rámci ktorých zvýšime kvalitu života v MŠ
 
 
 
    

 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka