Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Územný plán obce

Na stiahnutie

 
Na stiahnutie

 
Na stiahnutie

 
Na stiahnutie

 
Na stiahnutie

 
Na stiahnutie

 
Na stiahnutie

 
Na stiahnutie

 
Na stiahnutie

 
Na stiahnutie

 
Na stiahnutie

 
Na stiahnutie

 
Na stiahnutie

 
Na stiahnutie

 
Na stiahnutie

 
Na stiahnutie

 
Na stiahnutie

 
Na stiahnutie

 
Na stiahnutie

 
Na stiahnutie

 
Súbor na stiahnutie

 
Súbor na stiahnutie

 
Súbor na stiahnutie

 
Súbor na stiahnutie

 
Súbor na stiahnutie

 
Súbor na stiahnutie

 
Súbor na stiahnutie

 
Súbor na stiahnutie

 
Súbor na stiahnutie

 
Súbor na stiahnutie

 

Obec Svinná

 

Výpis uznesenia  č.44 A/13,  44 B/13,  44 C/13, 44 D/13   Obecného zastupiteľstva obce Svinná zo dňa 25.6.2013:

 

 

U z n e s e n i e   č. 44 A/13

                                        OZ  po prerokovaní  b e r i e   n a  v e d o m i e

že:

  • Návrh ÚPN Svinná bol po dobu viac ako 30 dní vyvesený na úradnej tabuli obce a bol prerokovaný s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, právnickými a fyzickými osobami v súlade s príslušnými ustanoveniami Stavebného zákona.
  • Akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických a fyzických osôb sú zapracované v dokumentácii ÚPN obce Svinná.
  • Obvodný úrad Trenčín Odbor výstavby a bytovej politiky po prerokovaní, vyhodnotení pripomienkového konania Návrh posúdil a vydal k nemu súhlasné stanovisko podľa § 25 Stavebného zákona listom č. j. OVBP–20 13-51/1007-2 zo dňa 25.4.2013, v ktorom konštatuje, že ÚPN obce Svinná a postup jeho obstarávania a prerokovania je v súlade s príslušnými právnymi predpismi a v súlade so záväznou časťou vyššieho stupňa územnoplánovacej dokumentácie – t. j. ÚPN R Trenčianskeho kraja a v súlade so schváleným zadaním pre ÚPN obce Svinná. Zároveň odporúča obecnému zastupiteľstvu v Svinnej dokumentáciu schváliť.

 

U z n e s e n i e   č. 44 B/13

                         OZ  po prerokovaní  s c h v a ľ u j e

 

Vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, právnických a fyzických osôb k dokumentácii Návrh ÚPN Svinná.

 

U z n e s e n i e   č. 44 C/13

                       OZ  po prerokovaní s c h v a ľ u j e

 

ÚPN Svinná so stanovenou záväznou časťou.

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Svinná č. 1/13 zo dňa 25.6.2013 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN Svinná. VZN je prílohou zápisnice.

 

 

 

 

U z n e s e n i e   č. 44 D/13

                    OZ  po prerokovaní p o v e r u j e

starostku obce:

  1. Zabezpečiť u spracovateľa dokumentácie ÚPN obce Svinná vypracovanie čistopisu dokumentácie v troch originálnych vyhotoveniach v termíne do dvoch mesiacov od nadobudnutia platnosti VZN č. 1/13 zo dňa 25.6.2013 , ktorým sa vyhlasujú záväzné časti dokumentácie ÚPN obce Svinná.
  2. Zabezpečiť uloženie dokumentácie ÚPN obce Svinná na Obvodnom úrade Trenčín Odbor výstavby a bytovej politiky, na Obecnom úrade v Svinnej a  zaslať registračný list o obsahu dokumentácie spolu s kópiouuznesenia o jej schválení MDVRR SR.
  3. Vyhlásiť záväzné časti dokumentácie ÚPN obce Svinná všeobecne záväzným nariadeníma zverejniť ich v zmysle § 27 ods. 4 písm. a) a b) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 

 

Ing. Anna Sýkorová

   starostka obce


 

dnes je: 20.5.2019

meniny má: Bernard

webygroup

Úvodná stránka