Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Územný plán obce

vypis_uznesenia_2018.pdf(58.3 kB)Na stiahnutie
ZaD2017 ÚPN-O Svinná C záväzná časť.pdf(628.9 kB)Na stiahnutie
ZaD2017 ÚPN-O Svinná C smerná časť.pdf(853.6 kB)Na stiahnutie
5VH ZD2017 ÚPN SVINNA čistopis - vykres verejneho technickeho vybavenia VH.pdf(2.1 MB)Na stiahnutie
6 ÚPN SVINNA čistopis - zaber polnohospodarskej pody.pdf(1.8 MB)Na stiahnutie
6 ZD2017 ÚPN SVINNA čistopis - zaber polnohospodarskej pody.pdf(2.1 MB)Na stiahnutie
7 ÚPN SVINNA čistopis - schema zavaznych casti a verejnoprospesnych stavieb.pdf(2.3 MB)Na stiahnutie
7 ZD2017 ÚPN SVINNA čistopis - schema zavaznych casti a verejnoprospesnych stavieb.pdf(2.1 MB)Na stiahnutie
8 ÚPN SVINNA čistopis - vykres regulacie.pdf(1.7 MB)Na stiahnutie
8 ZD2017 ÚPN SVINNA čistopis - vykres regulacie.pdf(2.1 MB)Na stiahnutie
1 ÚPN SVINNA čistopis - sirsie vztahy.pdf(16.6 MB)Na stiahnutie
1 ZD2017 ÚPN SVINNA čistopis - sirsie vztahy.pdf(620.5 kB)Na stiahnutie
2 ÚPN SVINNA čistopis - komplexny vykres.pdf(2.7 MB)Na stiahnutie
2 ZD2017 ÚPN SVINNA čistopis - komplexny vykres.pdf(2.1 MB)Na stiahnutie
3 ÚPN SVINNA čistopis - ochrana prirody a tvorba krajiny a prvky USES.pdf(2.7 MB)Na stiahnutie
3 ZD2017 ÚPN SVINNA čistopis - ochrana prirody a tvorba krajiny a prvky USES.pdf(2.1 MB)Na stiahnutie
4 ÚPN SVINNA čistopis - vykres verejneho dopravneho vybavenia.pdf(2.4 MB)Na stiahnutie
4 ZD2017 ÚPN SVINNA čistopis - vykres verejneho dopravneho vybavenia.pdf(2.1 MB)Na stiahnutie
5E ÚPN SVINNA čistopis - vykres verejneho technickeho vybavenia E.pdf(2.2 MB)Na stiahnutie
5E ZD2017 ÚPN SVINNA čistopis - vykres verejneho technickeho vybavenia E.pdf(2.1 MB)Na stiahnutie
5VH ÚPN SVINNA čistopis - vykres verejneho technickeho vybavenia VH.pdf(2.3 MB)Na stiahnutie
ÚPN-O Svinná Návrh.pdf(6.3 MB)Súbor na stiahnutie
ÚPN-O Svinná Záväzná časť - Návrh.pdf(440.3 kB)Súbor na stiahnutie
2 SVINNA N komplexny vykres.pdf(2.6 MB)Súbor na stiahnutie
3 SVINNA N ochrana prirody a tvorba krajiny a prvky USES.pdf(2.6 MB)Súbor na stiahnutie
4 SVINNA N vykres verejneho dopravneho vybavenia.pdf(2.3 MB)Súbor na stiahnutie
5 SVINNA N vykres verejneho technickeho vybavenia E.pdf(2.1 MB)Súbor na stiahnutie
5 SVINNA N vykres verejneho technickeho vybavenia VH.pdf(2.2 MB)Súbor na stiahnutie
6 SVINNA N zaber polnohospodarskej pody.pdf(1.8 MB)Súbor na stiahnutie
7 SVINNA N schema zavaznych casti a verejnoprospesnych stavieb.pdf(2.2 MB)Súbor na stiahnutie
8 SVINNA N vykres regulacie.pdf(1.6 MB)Súbor na stiahnutie

Obec Svinná

 

Výpis uznesenia  č.44 A/13,  44 B/13,  44 C/13, 44 D/13   Obecného zastupiteľstva obce Svinná zo dňa 25.6.2013:

 

 

U z n e s e n i e   č. 44 A/13

                                        OZ  po prerokovaní  b e r i e   n a  v e d o m i e

že:

  • Návrh ÚPN Svinná bol po dobu viac ako 30 dní vyvesený na úradnej tabuli obce a bol prerokovaný s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, právnickými a fyzickými osobami v súlade s príslušnými ustanoveniami Stavebného zákona.
  • Akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických a fyzických osôb sú zapracované v dokumentácii ÚPN obce Svinná.
  • Obvodný úrad Trenčín Odbor výstavby a bytovej politiky po prerokovaní, vyhodnotení pripomienkového konania Návrh posúdil a vydal k nemu súhlasné stanovisko podľa § 25 Stavebného zákona listom č. j. OVBP–20 13-51/1007-2 zo dňa 25.4.2013, v ktorom konštatuje, že ÚPN obce Svinná a postup jeho obstarávania a prerokovania je v súlade s príslušnými právnymi predpismi a v súlade so záväznou časťou vyššieho stupňa územnoplánovacej dokumentácie – t. j. ÚPN R Trenčianskeho kraja a v súlade so schváleným zadaním pre ÚPN obce Svinná. Zároveň odporúča obecnému zastupiteľstvu v Svinnej dokumentáciu schváliť.

 

U z n e s e n i e   č. 44 B/13

                         OZ  po prerokovaní  s c h v a ľ u j e

 

Vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, právnických a fyzických osôb k dokumentácii Návrh ÚPN Svinná.

 

U z n e s e n i e   č. 44 C/13

                       OZ  po prerokovaní s c h v a ľ u j e

 

ÚPN Svinná so stanovenou záväznou časťou.

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Svinná č. 1/13 zo dňa 25.6.2013 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN Svinná. VZN je prílohou zápisnice.

 

 

 

 

U z n e s e n i e   č. 44 D/13

                    OZ  po prerokovaní p o v e r u j e

starostku obce:

  1. Zabezpečiť u spracovateľa dokumentácie ÚPN obce Svinná vypracovanie čistopisu dokumentácie v troch originálnych vyhotoveniach v termíne do dvoch mesiacov od nadobudnutia platnosti VZN č. 1/13 zo dňa 25.6.2013 , ktorým sa vyhlasujú záväzné časti dokumentácie ÚPN obce Svinná.
  2. Zabezpečiť uloženie dokumentácie ÚPN obce Svinná na Obvodnom úrade Trenčín Odbor výstavby a bytovej politiky, na Obecnom úrade v Svinnej a  zaslať registračný list o obsahu dokumentácie spolu s kópiouuznesenia o jej schválení MDVRR SR.
  3. Vyhlásiť záväzné časti dokumentácie ÚPN obce Svinná všeobecne záväzným nariadeníma zverejniť ich v zmysle § 27 ods. 4 písm. a) a b) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 

 

Ing. Anna Sýkorová

   starostka obce


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka