Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna stránka obce

Výzva ZSEVytlačiť
 

Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z.z. § ll ods. 1, 3 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov /ďalej len vlastníkov/ nehnutel'ností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenskej distribučnej a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa §43 Zákona č. 25112012 Z.z. v platnom znení.
Požadovaný konečný termín vykonania prác je 7.1.2019.
V prípade, že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská distribučná, a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 11 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom zneni.
Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.
O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác Západoslovenskú  distribučnú a.s., tel. č. 032/6533365- p. Ján Capák.

UPOZORNENIE
pre vlastníkov a užívatel'ov pozemkov vo veci OREZU a VÝRUB U STROMOV v ochrannom pásme vonkajších vedení vysokého napätia, v blízkosti a pod vonkajším vedením nízkeho napätia.'
Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením
maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch
stranách elektrického vedenia.
V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3 m je potrebné z Vašej strany zabezpečit' ich
orezanie resp. vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenost', je
možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia a to
u príslušného špecialistu správy podľa obce.
Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom
znení.
Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku
elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.


 
 

dnes je: 11.12.2018

meniny má: Hilda

webygroup

Úvodná stránka